Auksas Eur/oz

Kraunama ... 

Sidabras Eur/oz

Kraunama ... 
Au2023-12-061879.22 €/oz Ag2023-12-0622.52 €/oz
  • Jūsų krepšelis tuščias.
  • Svarbu! Krepšelio kainos fiksuojamos 15-kai minučių

+370 640 99995
I-V 9-16 val.

Slapukų ir privatumo politika

 PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1.        Valdytojas – UAB „AURUM LT“, juridinio asmens kodas 301840779, buveinės adresas Gedimino pr. 35, LT- 01109, Vilnius, Lietuva.
 2.        Internetinė svetainė – internetinė svetainė-parduotuvė, www.investicinisauksas.lt (www.9999.lt www.auksobankas.lt)
 3.        Naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, besilankantis internetinėje svetainėje, bei siekiantis įsigyti Bendrovės parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas. 
 4.        Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu ar juridiniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
 5.        Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia asmens duomenis.
 6.        Slapukas – mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno Naudotojo įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Internetinės parduotuvės svetainės, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
   
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Internetinės svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui naudojantis Internetine svetaine bei užsakant joje pateiktas prekes ar paslaugas.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Internetinės svetainės Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie lankosi Internetinėje svetainėje ar atlieka prekės ar paslaugos užsakymą..
 4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Valdytojas gauna Naudotojo Asmens duomenis kuriuos Naudotojas pateikia užsakymo metu.
 5. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba deaktyvuoti savo profilį. Internetinėje svetainėje registracija nebūtina.
 
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Priklausomai nuo Naudotojo užsakomo pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 2. Naudotojas prisijimą visą atsakomybę už Valdytojui pateiktų duomenų tikslumą.
   
NAUDOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

1.       Bendrovė Naudotojų Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais:
-    Elektroninės prekybos Internetinėje svetainėje vykdymo tikslu;
-    Paslaugų teikimo tikslu;
2.       Valdytojas Naudotojo Asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais. 
 
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR TEISINIAI PAGRINDAI JIEMS TVARKYTI

1.       Valdytojas savo veikloje tvarko žemiau nurodomus Naudotojų Asmens duomenis:
-   Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, asmens kodas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, tekstinės rinkmenos „slapukai“, asmens paso numeris. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi elektroninės prekybos Internetinės svetainėje vykdymo tikslu;
-    Sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi skelbiamų paslaugų, Internetinėje svetainėje, teikimo tikslu; 
2.       Valdytojas pažymi, kad nerenka, neapdoroja ar neatlieka bet kokių kitų duomenų tvarkymo operacijų, susijusių su Naudotojo asmenine informacija rinkodaros tikslais.
 
NAUDOTOJO TEISĖS

1.       Valdytojas užtikrina, laikosi ir gerbia Internetinės svetainės Naudotojų teises:
-    teisę į informaciją, t. y. teisę būti informuotam apie Valdytojo atliekamą Naudotojo Asmens duomenų tvarkymą;
-    teisę gauti informaciją, susijusią su Valdytojo tvarkomais Naudotojo Asmens duomenimis;
-    teisę į Naudotojo Asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs ar neišsamūs;
-    teisę būti pamirštam, kai Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba Naudotojui atšaukus sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, Asmens duomenys turi būt ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Bendrovės valstybės narės teisėje nustatytos teisinės prievolės, arba/ir Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;
-    teisę atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.
2.       Valdytojas informuoja, jog atitinkami veiksmai, kuriais yra įgyvendinamos aukščiau nurodytos Naudotojų teisės, bus atliekami kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip po 1 (vieno) mėnesio nuo Jūsų kreipimosi dienos. Pažymime, kad prireikus 1 (vieno) mėnesio terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, Valdytojas per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Naudotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. 
3.       Valdytojas atkreipia dėmesį, jog neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu asmuo mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus. Lietuvos Respublikoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva. 
4.       Jeigu Naudotojas pageidauja, kad Valdytojas įgyvendintų aukščiau nurodytas teises arba, jeigu Naudotojas turi klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome susisiekite su Valdytoju.
 
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
 
1.       Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 
-    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Valdytojo Internetinėje svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Internetine svetaine;
-    Naudotojo Asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;
2.       Valdytojas deda visas protingas ir pagrįstas pastangas, kad Naudotojo Asmens duomenys aukščiau nurodytais laikotarpiais būtų apsaugoti. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, Valdytojas sunaikina Naudotojo asmeninę informaciją. 
 
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS DUOMENŲ GAVĖJAMS IR ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 1.       Valdytojas naudojasi patikimų Duomenų gavėjų, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
 2.        Valdytojas informuoja Naudotoją, jog tam, kad būtų galima pasiekti šiose Privatumo taisyklėse identifikuotus Asmens duomenų tvarkymo tikslus, atsižvelgiant į konkretų Asmens duomenų tvarkymo tikslą, Valdytojas perduoda Naudotojo Asmens duomenis aukščiau nurodytiems Duomenų gavėjams. 
 3.        Naudotojo Asmens duomenys Duomenų gavėjui perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Naudotojo teisėtus interesus.
 4.        Valdytojas ir Duomenų gavėjas, kuriam Bendrovė perdavė Naudotojo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo (-iais) reglamentuojami Duomenų gavėjui perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos. 
 5.        Valdytojas siekia užtikrinti Naudotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir įprastomis Valdytojo Internetinės svetainės naudojimosi aplinkybėmis, Valdytojas neturi teisės atskleisti Naudotojo Asmens duomenų jokiems kitiems Duomenų gavėjams, jeigu to nereikalauja Valdytojo teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas.  
 6.        Tuo atveju, jeigu Valdytojas yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigotas, valdytojas privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms informaciją apie Naudotoją.
   
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1.      Valdytojas rūpinasi Naudotojo Asmens duomenų saugumu ir konfidencialumu. Tam, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų ar neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei apsaugotų turimą informaciją, Valdytojas yra įdiegias tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.   
 2.      Valdytojas stengiasi įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemone, šios ar bet kokio kitos priemonės negali garantuoti visiško saugumo ir bet kuriuo metu negali apsaugoti nuo visų galimų saugumo pažeidimų.
   
TIESIOGINĖ RINKODARA

 1.    Naudotojui paprašius, ar davus sutikimą Valdytojas jį informuoja apie naujų, ar Naudotojo ieškomų prekių pasirodymą Internetinėje svetainėje.
 2.    Naudotojui nedavus sutikimo, Valdytojas nenaudos asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Naudotojui reklaminių, ar informacinių pranešimų.
 3.    Duomenys, kurie buvo gauti tiesioginės rinkodaros tikslams, nebus teikiami trečiosioms šalims.
   
SLAPUKAI

 1.        Siekiant, kad Naudotojui Valdytojo Internetinės svetainės paslaugos būtų suteiktos visa apimtimi, į Naudotojo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Internetinės svetainės, esant Naudotojo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai. 
 2.       Jeigu Naudotojas sutinka, jog į jo naudojamą galinį įrenginį būtų įrašyti Slapukai, Naudotojas turi paspausti „Sutinku“.
 3.       Jokie asmeniniai Naudotojo duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
   
PRIVATUMO TAISYKLIŲ NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS

 

 1.        Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo taisyklių pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Valdytojo Internetinėje  svetainėje.

 

smart foreash ccms6